Roep om € 1,8 miljoen extra voor festivals

Aan de leden van de commissie Cultuur van de
Tweede Kamer der Staten Generaal
 
23 november 2015
 
Roep om integrale en interdisciplinaire afweging en 1,8 miljoen extra voor festivals
 
Geachte cultuurwoordvoerders,
 
De ondertekenaars van deze brief, een vertegenwoordiging van Nederlandse festivals opererend in de sectoren beeldende kunst, creatieve industrie, film, letteren en cultuurparticipatie, verzoeken de Tweede Kamer, naast de resterende extra middelen voor festivals, 1,8 miljoen euro extra vrij te maken voor de festivals. Bovenal pleiten de festivals voor een integrale afweging en weloverwogen verdeling van middelen over álle disciplines.
 
Behalve de festivals in de podiumkunsten die u opriepen meer middelen voor de ondersteuning van hun functies vrij te maken, zijn er talrijke filmfestivals, literatuurfestivals, festivals in de creatieve industrie en beeldende kunst en bij cultuurparticipatie. Cultuurbeleid dient een integraal belang voor àlle disciplines. Daarbij past ook een weloverwogen verdeling van middelen over die disciplines en samenhang binnen die disciplines.
 
Op 30 november behandelt u de cultuurbegroting. Wij vragen u in dit verband niet om individuele steun maar wij vragen uw steun voor de toedeling van middelen voor de versterking van de platformfunctie van festivals in de verschillende disciplines via de betreffende cultuurfondsen zoals beoogd door de minister; zij stelde hiertoe een extra bedrag van € 2,6 miljoen beschikbaar.
Wij betreuren het dat inmiddels al een groot deel van dit bedrag, € 1,8 miljoen, specifiek is bestemd. Wij betwisten niet de waarde en importantie van de vier instellingen waar deze middelen aan zijn toebedeeld of hun positie in de BIS. Wij constateren wel dat er hierdoor nog maar weinig over is voor het oorspronkelijk doel van deze extra financiële impuls. De versterking van de platformfunctie van festivals is in alle disciplines van belang en het aantal festivals in alle disciplines is groot.
 
Het is bemoedigend dat de overheid en politiek in deze cultuurnotaperiode in woord weer grote waarde aan kunst en cultuur toedichten maar zeer spijtig dat zich dit nog niet heeft vertaald in de noodzakelijke beleidsmatige en financiële ondersteuning.
De ondertekenaars van deze brief vragen de Tweede Kamer dringend om bij de begrotingsbehandeling de volgende punten nadrukkelijk in het beraad mee te nemen:
 
1. Respecteer de collectieve belangen van alle festivals in álle disciplines en spreek de resterende middelen niet opnieuw aan voor individuele instellingen of collectieve instellingen in één enkele discipline. Door de toedeling van deze middelen aan de
fondsen over te laten, waar deze middelen zijn ondergebracht , kan per discipline in samenhang een integrale afweging worden gemaakt hoe deze het meest optimaal kunnen worden ingezet.
 
2. Een extra bedrag van € 1,8 miljoen vrij te maken, opdat het oorspronkelijke door de minister extra vrijgemaakte bedrag van € 2,6 miljoen voor de festivals, weer wordt aangevuld en via de cultuurfondsen ten goede komt aan de belangrijke platformfunctie van de kunstfestivals in alle disciplines.
Wij hopen ten zeerste dat u aan onze dringende oproep gehoor wilt geven.
 
Architecture Film Festival Rotterdam
Cinedans
Cinekid
Cinéma Arabe
CinemAsia Film Festival
Eastern Neighbours Film Festival
Fantastisch Kinderfilm Festival
Film by the Sea
Fundament/Lustwarande
Go Short
Havenwerk
Holland Animation Film Festival
Imagine Film Festival
Impakt Festival
Indian Film Festival Den Haag
Internationaal Literatuurfestival City2Cities
International Documentary Film Festival Amsterdam
International Film Festival Rotterdam
Klik! Amsterdam Animation Festival
Leiden International Film Festival
Nederlands Film Festival
Noordelijk Film Festival
Pluk de Nacht
Poetry International Rotterdam
What Design Can Do
Wintertuinfestival
Writers Unlimited Festival