De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.cinekid.nl, www.cinekidclub.nl en www.filmspel.nl, de platforms van Stichting Cinekid, gevestigd te Amsterdam-Noord.

Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website(s) aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Cinekid-website

De informatie op deze website(s) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website(s) worden ontleend. Hoewel Cinekid zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Cinekid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Cinekid garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Cinekid wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Cinekid links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt Cinekid geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Cinekid behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cinekid of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Cinekid behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Disclaimer Filmspel

In de disclaimer kunnen ouders en andere volwassenen de regels van deze website en de spelregels van het Cinekid FilmSpel lezen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Cinekid besteedt aan de inhoud van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welk aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Cinekid. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht

Cinekid FilmSpel bepalingen

Cinekid doet er alles aan om kinderen een veilige internetomgeving te bieden. Iedere dag wordt de website gemodereerd. Ondanks deze constante zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Op het moment dat uw kind inlogt als gebruiker van deze site geeft u aan toestemming te geven hiervoor en gehouden te zijn aan de spelregels en akkoord te gaan met de disclaimer.

Definities:

Gebruiker: geregistreerde bezoeker

Beheerder: Stichting Cinekid

1.      De gebruiker mag geen beelden, geluiden of teksten gebruiker die:

·         Belasteren, beledigen of inbreuk maken op iemand zijn privacy, die bedreigend, obsceen, vulgair, pornografisch of onfatsoenlijk zijn.

·         Die advertenties bevatten, verstuurd worden met commerciële doeleinden, klanten trachten te werven of bedoeld zijn voor de (ver)koop van producten of diensten of het verkrijgen van donaties.

Wanneer een gebruiker zicht niet aan de bovenstaande eisen houdt, is Cinekid gerechtigd om het gemaakte materiaal te verwijderen en de betreffende account te sluiten. De gebruiker wordt hierover ingelicht middels een e-mail. Afhankelijk van de aard van de overtreding, kan overwogen worden om contact op te nemen de ouders/verzorgers.

2.      De gebruiker gaat akkoord dat al het materiaal dat ingebracht wordt op de Cinekid FilmSpel website door de beheerder gekopieerd, aangepast, uitgezonden, gedistribueerd, gepubliceerd en verwijderd mag worden en gebruikt mag worden t.b.v. publiciteit van de Cinekid FilmSpel website in alle media.

3.      Vertoning en gebruik anders dan hiervoor beschreven, zoals televisie, gebeurt indien mogelijk in overleg met de maker van de clip. Cinekid is echter niet gehouden tot uitdrukkelijke toestemming van de maker bij publicatie buiten FilmSpel zoals op andere websites, televisie, mobiele telefoons of andere dragers die nu of in de toekomst beschikbaar komen.

4.      Cinekid gebruikt de door de makers aangeleverde content ter promotie van het FilmSpel en niet voor commercieel gewin anders dan het in stand houden, of doen houden van de site en de redactie. Hierbinnen vallen o.a. sponsor- of samenwerkingsovereenkomsten met derden die het recht krijgen om bepaalde content te publiceren, projecteren of wedstrijden uit te schrijven met gebruik van FilmSpel en de gegenereerde content kunnen gebruiken binnen hun eigen domein of op andere publicatieplatforms.

De bepaling geldt ook voor onderwijsinstellingen die zelfstandig een relatie kunnen onderhouden met gebruikers en content kunnen publiceren op andere platforms.